I. DEFINICJA TERMINÓW UŻYTYCH W ROZPORZĄDZENIU.

 1. KLIENT: naturalny, prawny lub organizacyjny lub stowarzyszenie, które nie jest osobą prawną, której przepisy szczególne dają zdolność prawną do składania zamówień w sklepie internetowym.
 2. KONSUMENT: Konsumenci lub użytkownicy są osobami fizycznymi lub prawnymi działającymi na obszarze poza działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z ogólnym prawem ochrony konsumentów i użytkowników (art. 3 RD 1/2007).
 3. PRAWODAWSTWO: Obowiązujące przepisy.
 4. REGULAMIN: Przepisy określające ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SOLECTRO SHOP, S.L.
 5. SKLEP INTERNETOWY: Usługa internetowa dostępna www.solectroshop.com, dzięki której klient może składać zamówienia.
 6. TOWARY: Produkty wprowadzane do obrotu w sklepie internetowym, w www.solectroshop.com chodzi o jak najdokładniejsze odzwierciedlicie technicznych i estetycznych cech produktów, chociaż internauta musi wziąć pod uwagę, że mogą istnieć niewielkie różnice między aprecjacją produktu internetowego a samym sklepem.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY: Stosunek prawny, w którym klienci akceptują ogólne warunki użytkowania od momentu zakupu jakiegokolwiek produktu od www.solectroshop.com.
 8. PRAWO KONSUMENTÓW: Królewski dekret ustawodawczy 1/2007 z dnia 16 listopada, zatwierdzający tekst jednolity ustawy ogólnej o obronie konsumentów i użytkowników oraz inne przepisy uzupełniające. Ustawa 3/2014 z dnia 27 marca, zmieniająca tekst jednolity ustawy ogólnej o obronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, zatwierdzona królewskim dekretem ustawodawczym 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 r.
 9. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG ELEKTRONICZNYCH: Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa w sprawie handlu elektronicznego). Ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym. Niniejsze warunki i wszelkie umowy zawarte na tych warunkach podlegają i będą interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem hiszpańskim i/lub europejskim, których jurysdykcja jest wyłączna i właściwa.
 10. Zamówienie: oświadczenie woli klienta, w celu bezpośredniego zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towarów.

II. PRZEPISY OGÓLNE.

 1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego w www.solectroshop.com.
 2. Niniejsze rozporządzenie podlega ustawodawstwu mającemu zastosowanie do handlu elektronicznego.
 3. Sklep internetowy solectroshop.com jest odpowiedzialny za Solectroshop, s.l, z adresem prawnym w C / Sierra De Espadan 3, 46120, Alboraya, Walencja / Walencja i magazyn w Padre Tomás de Montañana, 22, 46023 Valencia.
 4. Niniejsze rozporządzenie określa w szczególności:
 5. Zasady rejestracji i korzystania z konta w sklepie internetowym
 6. Warunki wysyłki za pośrednictwem sklepu internetowego
 7. Zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 8. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe tak długo, jak system elektroniczny używany przez klienta spełnia następujące minimalne wymagania techniczne: a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu i następującą przeglądarką internetową: -Wersja Internet Explorer nie starsza niż 7.0, z obsługą Java, JavaScript i plików cookie, lub mozilla Firefox wersja nie więcej niż 3.0 , z obsługą java, JavaScript i plików cookie, o-Google Chrome 3.0 lub nowszych z obsługą Java, JavaScript i plików cookie włączone (b) aktywne konto e-mail (e-mail) c) i minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 9. Aby korzystać ze sklepu internetowego, klient musi mieć dostęp do komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu.
 10. Zgodnie z obowiązującymprawem, Solectro Shop S.L. zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego osobom powyżej 18 roku życia. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną powiadomieni.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszych warunków w dowolnym momencie za pośrednictwem linku na stronie głównej strony internetowej. Solectro Shop S.L. i pobrać i wydrukować.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 1. Rejestracja w sklepie internetowym jest opcjonalna. Klient może składać zamówienia bez rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i ich zaakceptowaniu. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści rozporządzenia i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Solectro Shop S.L. może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, a także ograniczyć dostęp do niektórych lub wszystkich zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez klienta przepisów, a w szczególności, gdy klient: - w trakcie rejestracji w sklepie internetowym są dostarczane dane, które nie są prawdziwe , niedokładne lub przestarzałe, wprowadzające w błąd lub mające na celu naruszenie praw osób trzecich, - dopuściły się poprzez sklep internetowy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, - innych zachowań uznanych przez Solectro Shop S.L. za zachowanie niezgodne z obowiązującymprawem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub w dobrym imieniu Solectro Shop S.L. Osoba pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Solectro Shop S.L.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania informacji i danych w odniesieniu do usług świadczonych na stronie internetowej, sklep internetowy podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu stopnia bezpieczeństwa usług, konkretne środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przekazywanych przez osoby nieupoważnione w Internecie.
 3. Klient jest zobowiązany w szczególności do: - korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim i europejskim, warunkami, a także ogólnymi zasadami korzystania z Internetu. - nie dostarczanie lub przekazywanie treści zabronionych przez prawo, na przykład treści promujących przemoc, zniesławiające lub naruszające prawa osobiste i inne osoby trzecie, - korzystanie ze sklepu internetowego w sposób, który nie zakłóca jego działania, w szczególności poprzez korzystanie z określonego oprogramowania lub urządzeń, - nie podejmuj działań takich jak wysyłanie lub publikowanie niezamówionych informacji biznesowych (spam) w sklepie internetowym , - korzystanie ze sklepu internetowego w sposób, który nie jest możliwy dla innych klientów i dla Solectro Shop S.L., -korzystanie z jakichkolwiek treści zawartych w sklepie internetowym wyłącznie do użytku osobistego.
 4. Opis treści i własności intelektualnej. Treści hostowane www.solectroshop.com podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej i stanowią wyłączną własność sklepu Solectro S.L. lub osób fizycznych lub prawnych upoważnionych do tego celu. Kupując swoje produkty, www.solectroshop.com nie przyznaje żadnych praw do ich modyfikowania, wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania lub publicznego ujawniania tych produktów. Przeniesienie tych praw wymaga wyraźnej zgody posiadacza. Klient nie jest upoważniony do udostępniania takich treści osobom trzecim. Własność intelektualna rozciąga się na grafikę, logo, projekt, obrazy i kod źródłowy używany do programowania.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, odwiedź stronę internetową www. solectroshop.com, wybierz towar, wykonując poniższe czynności techniczne na podstawie komunikatów wyświetlanych klientowi i informacji dostępnych na stronie internetowej.
 2. Wybór towarów wymaganych przez klienta odbywa się poprzez dodanie ich do koszyka.
 3. Podczas składania zamówienia, aż do naciśnięcia przycisku potwierdzającego zamówienie, klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych i wybranych produktów. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi dla klienta i informacjami dostępnymi w witrynie sieci Web.
 4. Po po przeznaczeniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawiera w szczególności opis wybranych produktów lub usług, całkowitą cenę i wszystkie pozostałe koszty.
 5. Aby złożyć zamówienie, należy zaakceptować rozporządzenie, podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe i nacisnąć przycisk potwierdzenia.
 6. Ceny i oferty, które pojawiają się na stronie internetowej, są ważne w momencie ich wystąpienia, chyba że inne szczególne warunki na stronie internetowej wskazują inaczej. Mogą wystąpić błędy cenowe lub błędy pisowni. Wysłanie zamówień przez klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży Solectro Shop S.L., zgodnie z regulaminem. Umowa jest uważana za zawartą w momencie otrzymania zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem, że zamówienie jest zgodne z warunkami. Po zawarciu umowy klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku hiszpańskim, z treścią zgodną z warunkami.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszych warunków w dowolnym momencie za pośrednictwem linku na stronie głównej strony internetowej. Solectro Shop S.L.PL i pobrać i wydrukować. Konsolidacja, gromadzenie i wymiana danych zamówienia oraz ogólne warunki handlowe (Rozporządzenie sprzedaży) będą realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po zalogowaniu się możesz wyświetlić poprzednie zamówienia jako część swojego konta.

V. DOSTAWA.

 1. Dostawa Towaru jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez klienta przy składaniu Zamówienia.
 2. Dostawa żądanego Towaru odbywa się za pośrednictwem: firmy kurierskiej i poczty pocztowej.
 3. Istnieje możliwość osobistego odbioru produktów zamówionych w naszym biurze: Padre Tomás de Montañana,22, 46023 Valencia, Hiszpania. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 17:00 - piątek od 10 do 16:00
 4. Koszty wysyłki zostaną podane w momencie składania zamówienia.
 5. Termin dostawy w zamówieniu za pośrednictwem sklepu wynosi 24 godziny od złożenia zamówienia. Czas dostawy przez firmy kurierskie 1-2 dni robocze i liczy się od daty wysyłki zamówienia przez klienta.
 6. Uszkodzenie Produktu powstałego podczas dostawy.
 1. W przypadku zakupów na odległość konsumentów, nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towarów w tranzycie. Jeśli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami podczas transportu, prosimy o poinformowanie usługodawcy o takiej usterce i jak najszybsze skontaktowanie się z nami. Opóźnienie w złożeniu takiej skargi lub skontaktowaniu się z nami nie ma żadnych konsekwencji dla Twoich roszczeń prawnych i Twojego zadowolenia, w szczególności dla Twoich praw wynikających z gwarancji prawnej za wady. Szybkość powiadamiania o szkodach powstałych podczas transportu ułatwia obsługę naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 2. W przypadku gdy klient nie jest konsumentem końcowym: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia towaru wyznaczonemu przez siebie przewoźnikowi.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI.

 1. Ceny pozycji są w euro, w tym VAT 21%, taryfy i inne koszty.
 2. Klient może zapłacić cenę:
 • Przelewem bankowym
 • Płatność PayPal
 • Kredyt komercyjny (faktura z odroczoną płatnością) *

*Ta forma płatności jest dostępna tylko dla szkół, klubów naukowych, stowarzyszeń, instytucji naukowych i firm po zaakceptowaniu usługi naszego sklepu.

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Każda ze stron może odstąpić od umowy w dowolnym momencie, zawsze po ekspresowym przekazaniu drugiej stronie, na piśmie lub pocztą elektroniczną.

VIII. ZMIANY, ZWROTY I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ.

 1. ZMIANY: Sklep internetowy nie może wymieniać produktu bez uprzedniej zgody klienta. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od obu stron, klient nie jest w stanie zbyć zakupionego produktu, może anulować zamówienie, www.solectroshop.com, dostarczy czek do wymiany na dowolny przedmiot dostępny w sklepie z limitem jednego miesiąca, od dnia, w którym nie akceptuje zmiany, w jednym lub kilku zakupach, z dyskontując kwoty czeku, chyba że klient zażąda zwrotu kwoty, która zostanie dokonana przelewem na wskazane przez siebie konto.
 2. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA: Jeśli kupujący podejmie jednostronną decyzję o anulowaniu złożonego zamówienia, Tienda Online zrealizuje kwotę zapłaconą za czek o tej samej wartości, którą można wymienić na dowolny produkt, który chce w okresie jednego roku, od daty anulowania, chyba że klient zażąda zwrotu, który zostanie dokonany przelewem bankowym na konto, które nam się życzy. Jeśli przyczyna anulowania znajduje się poza Sklepem Internetowym, kwota do zapłaty zostanie potrącona przez opłaty pobrane (jeśli istnieją) metodą płatności wybraną przez klienta. Jeśli w momencie anulowania zamówienia zostało ono już potwierdzone i /lub wysłane, poniesione koszty zarządzania i wysyłki zostaną poniesione przez klienta.
 3. ZWROTY: W przypadku produktów w idealnym stanie, klient może dokonać zwrotu w ciągu 14 dni roboczych od sprzedaży, www.solectroshop.com, będzie realizować kwotę żądanego zwrotu na czek na tę samą kwotę, do zrealizowania w maksymalnym okresie jednego miesiąca, od daty otrzymania zwrotu, dla każdego produktu o tej samej kwocie, wyższej lub niższej z wynikającą płatnością / wypłatą różnicy. W przypadku, gdy klient preferuje zwrot pieniędzy, zostanie on dokonany przelewem bankowym na wskazane konto. Jeśli przyczyna zwrotu nie jest związana z www.solectroshop.com, dokonany zwrot odejmuje ewentualne opłaty za pomocą wybranego przez klienta środka płatniczego, a także promocje lub rabaty zastosowane do zwróconego produktu. Zwroty towarów nie będą przyjmowane po 14 dniach roboczych, od otrzymania produktu, z wyjątkiem pewnych okoliczności, otrzymasz czek do rozliczenia z przyszłymi zakupami. Koszty poniesione w związku ze zwrotem produktu ponosi klient, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną jest jego wadliwe produkty. Kupujący ponosi odpowiedzialność za bezpośrednie koszty zwrotu i szkody poniesione przez produkt.

W celu przyjęcia zwrotu produkty muszą przechowywać oryginalne opakowanie i wszystkie akcesoria, mogą być wysyłane na adres i uwagę osoby określone poniżej:

Krok 1. RMA Request Musisz wysłać do nas e-mail z solectro@solectroshop.com prośbą o zwrot.

Krok 2. Przydział numeru zwrotu Dział zarządzania zwrotami odpowie na wiadomość, z której pochodzi żądanie zwrotu, przypisując ci numer i informując Cię o procedurze, którą należy wykonać w przypadku wysyłki.

Krok 3. Identyfikacja opakowania: Opakowanie musi być oznaczone widocznym numerem zwrotnym oraz procedurą wskazaną przez dział zwrotów na numer: Solectroshop s.l.c/Padre Tomás de Montañana 22-1C, 46023 Valencia Spain Step 4. Kontrola materiału: Po zweryfikowaniu prawidłowego stanu zwróconych towarów po odpowiednich kontrolach, dział zwrotów zaakceptuje zwrot i przekaże go klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konieczne będzie, aby zaakceptować zwrot, dołączyć fakturę lub dowód zakupu.

Zwrot następujących produktów nie będzie akceptowany:

- Produkty, które nie są w idealnym stanie, z ich oryginalnym opakowaniem i oryginalnymi akcesoriami; produkty, które zostały obsłużone, uszkodzone, uszkodzone lub wykorzystane przez klienta w wyniku zaniedbania.

- Oprogramowanie, które zostało rozpieszczone przez kupującego, a także pliki komputerowe, które zostały dostarczone drogą elektroniczną.

- Produkty eksploatacyjne, oprogramowanie, filmy wideo, gry wideo i inne podobne produkty, które mogą być odtwarzane lub kopiowane, które zostały rozpieszczane.

- Produkty, które zostały dostosowane i/lub skonfigurowane na życzenie klienta.

Jeśli Klient anuluje potwierdzone zamówienie, gdy zostało już wysłane, lub odrzuci je po otrzymaniu, www.solectroshop.com nie może wymagać zapłaty poniesionych kosztów transportu. Jeśli Klient anuluje lub nie zaakceptuje potwierdzonych zamówień na produkty wyraźnie zakupione przez www.solectroshop.com dla niego, Solectro shop s.l może. żądać zapłaty minimalnej kwoty odpowiadającej 50% ceny zakupu i sprzedaży, jako odszkodowania za szkody, jak również za wszystkie poniesione wydatki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkty mogą zostać zwrócone, z dowolnego powodu, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru przez klienta, pod warunkiem spełnienia warunków wskazanych w niniejszym dokumencie. Możesz to zrobić, wypełniając formularz wypłaty, wysyłając go pocztą lub telematyczną w formacie pdf przez e-mail. Internetowe rozstrzyganie sporów konsumencki http://ec.europa.eu/consumers/odr/ch zgodnie z art.

4.DEFECTIVE PRODUCTS W tym przypadku www.solectroshp.com, będzie działać zgodnie z gwarancjami producentów i RMA, cytowanych w departamencie. X niniejszych warunków zakupu i z uwzględnieniem ustawy 23/2003 z dnia 10 lipca dotyczącej gwarancji sprzedaży towarów konsumpcyjnych, jak również gwarancji dotyczących ISO 13406-2 na ekranach plazmowych.

5.MAL UŻYTKOWANIA PRODUKTU W żadnym przypadku, www.solectroshop.com, nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

- 5.1. Jeśli produkty ucierpiały, po dostarczeniu do klienta, wszelkie pogorszenie spowodowane przyczynami zewnętrznymi, wypadkami, nieprawidłową zgodnością z instrukcjami lub zmianą napięcia elektrycznego.

- 5.2 Jeśli produkt(-y) dostarczony(-e) przez www.solectroshop.com, poniesie szkody spowodowane nieprawidłową konfiguracją lub instalacją przez klienta oprogramowania, sprzętu lub urządzeń peryferyjnych.

- 5.3. Jeśli produkty dostarczane przez www.solectroshop.com, są uszkodzone z powodu komponentów nie dostarczonych przez www.solectroshop.com

- 5.4. Wszelkie niewłaściwe użycie produktu wskazanego w szczególnych gwarancjach producenta tego samego.

- 5.5. Zwroty nie będą akceptowane w przypadku sprzedaży produktów, które mogą być natychmiast powielane lub kopiowane.

IX. SKARGI NA PRODUKTY.

Dotyczy klienta-konsumenta: Naszym obowiązkiem jest dostarczanie produktów bez wad. Szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za wadliwe produkty zawarte są w RD 1/2007 zatwierdzającej tekst jednolity ustawy ogólnej o obronie konsumentów i użytkowników. Skargi można składać: - pisemnie na adres: Solectro shop s.l. Padre Tomás de Montañana 22, 46023 Valencia. - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: solectro@solectroshop.com - lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej sklepu. W przypadku skorzystania z gwarancji, jeśli uznamy, że jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji, musisz dostarczyć wadliwe produkty na adres pocztowy wskazany powyżej. Jeśli ze względu na charakter towaru lub sposób, w jaki został zainstalowany, dostawa towaru jest nadmiernie skomplikowana, musisz zapewnić nam dostęp do miejsca, w którym się znajdujesz. Zobowiązujemy się odpowiedzieć na reklamację niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Odpowiemy na gwarancję w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia towaru do Ciebie. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest przedmiot mobilny, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od daty jego wydania. W skardze zaleca się (1) podanie informacji na temat przyczyny reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wady; (2) wskazać wniosek w odniesieniu do metody, aby naprawić wadę (wymiana produktu na nowy, naprawa produktów, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, jeżeli wada jest znacząca); oraz (3) podać dane kontaktowe strony składającej skargę: ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Zalecenia określone w poprzedniej sekcji są jedynie wytycznymi, niewiążącymi i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność złożonych skarg bez podania zalecanych informacji. Dotyczy to klienta, który nie jest konsumentem w tym samym czasie. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z klientem innym niż konsument w tym samym czasie, wyłącza ona odpowiedzialność sklepu internetowego za gwarancję wad towaru. Zwolnienie to jest nieskuteczne w przypadku mylącej ciszy z naszej strony.

X. DODATKOWE GWARANCJE.

Solectro Shop S.L. nie jest producentem produktów, jednak wszystkie produkty dostępne w sklepie są objęte gwarancją Solectro Shop S.L. jako sprzedawcy. Solectro Shop S.L. jest odpowiedzialny za towary sprzedawane na warunkach i w okresie wskazanym na karcie gwarancyjnej, która towarzyszy towarowi. Również. producent jest odpowiedzialny za gwarancję na produkty sprzedawane na warunkach i na okres wskazany na karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeżeli dokument gwarancyjny producenta zapewnia taką możliwość, klient może również zgłosić swoje roszczenia bezpośrednio do autoryzowanego serwisu, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.

 1. Solectro Shop S.L. podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, w zakresie, w jakim wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do wyeliminowania w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszonych przez klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w działaniu serwisu internetowego. Prosimy o zgłaszanie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem sklepu pocztą elektroniczną na adres: contacto@solectroshop.com.
 3. W skargach dotyczących nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej sklepu internetowego proszę wskazać rodzaj i datę nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się odpowiedzieć na reklamację niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SKARG I NAPRAW.

 1. Informujemy, że istnieją pozasądowe środki do rozpatrywania skarg i zadośćuczynienia. Korzystanie z nich jest dobrowolne i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy obie strony sporu uzgadniają. - Konsument może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie procedur dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich
 • Konsument może również złożyć skargę lub skargę do trybunału arbitrażowego.
 • Komisja Europejska zapewnia również platformę rozwiązywania sporów internetowych między konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest on dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Szczegółowe informacje na temat rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym opcja dotycząca konsumentów w zakresie stosowania skarg pozasądowych, napraw i zasad dostępu do tych procedur, są dostępne w biurach konsumentów i na stronach internetowych Inspekcji Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej.

XII. PRZEPISY KOŃCOWE.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z konsumentami jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych między Solectro shop s.l. a Klientem, który nie jest Konsumentem, podlega sądowi właściwemu dla naszej siedziby.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym rozporządzeniem podlegają one prawu hiszpańskiemu, w szczególności wspólnemu prawu cywilnemu.

Te przepisy solectro shop s.l zostały ostatnio zaktualizowane w kwietniu 2019.